/*LightBox*/ /*LightBox*/
 
 
 
 
 
 

Annual Reports 2012

 
 

Annual Reports 2010

 

Annual Reports 2009

 
 

Annual Reports 2007

 

Annual Reports 2006

 

Annual Reports 2005

HURGZ 0,81 6,58 DOHOL 0,73 1,39 DGZTE 3,07 1,99 ALTIN 143,67 -0,08 EURO 4,0004 0,09 DOLAR 3,5783 0,11