/*LightBox*/ /*LightBox*/
 
 
 
 
 

Annual Reports 2012

 
 

Annual Reports 2010

 

Annual Reports 2009

 
 

Annual Reports 2007

 

Annual Reports 2006

 

Annual Reports 2005

HURGZ 0,69 0 DOHOL 0,69 0 DGZTE 2,8 0 ALTIN 146,554 -0,26 EURO 3,9245 -0,02 DOLAR 3,6464 0,02